İstanbul sahur vakti ne zaman? 14 Nisan Cuma İstanbul sahur saat kaçta bitiyor?

İstanbul sahur vakti ne zaman ve 14 Nisan Cuma İstanbul sahur saati kaçta bitiyor soruları Ramazan’ın başlamasıyla sık sık sorulmaya başlandı. Sahur vaktini bekleyen yavruları merak ettiği konu için detayları ele geçirdi. Peki, İstanbul sahur vakti ne zaman? 14 Nisan Cuma İstanbul sahur saati kaçta bitiyor?

SAHUR NEDİR, NEDEN SAHURA KALKILIR?

Sözlükte “sabah olmadan önceki vakit, gecenin son üçüncü biri” terimleriyle aynı kökten gelen sahûr (sehûr, sühûr), dinî bir terim olarak oruç tutmayan hazırlık olmak üzere fecrin doğmasından önce yenen yemeği ifade eder. Bazı hadislerde bunun için “ekletü’s-sehar / ekletü’s-sühûr” tabiri kullanılmıştır. Sahur kelimeleri çok sayıda hadiste geçmektedir (Wensinck, el-Mu?cem, “?vm” md.). Tefsir, hadis ve fıkıh sürelerinin ortaklaşa çıktığı, eski oruç yasakları geceden yerinde halde Bakara sûresinin 187. âyetiyle bu sürenin fecre kadar uzatıldığı yönündeki bilgi gördüğünde sahura imkan veren temel meşruiyet delili bu âyetin, “Fecirden siyah ip beyaz ipten sizin için hale edilir. kadar yemenin ve için” meâlindeki parça olup sahura kalkmanın dinen teşvik edildiğini gösteren dayanak konusuyla ilgili hadislerdir. Oruç içeren kişinin sahur yemeği yemesinin mendup olduğu odalar İslam âlimleri icmâ’sı vardır (İbnü’l-Münzîr, s. 104).

“Sahura kalkın, zira sahurda bereket vardır” gibi sözleriyle sahur yemeğini teşvik eden Hz. Peygamber’in (Buhârî, “?avm”, 20; Nesâî, “?ıyâm”, 18-19, 24; Tirmizî, “?avm”, 17) uygulamalarıyla da sahura önem verdikleri görülür. Bazı hadislerde sahurun ​​tamamen terkedilmeyip bir yudum su ile bile olsa yerine getirilmesi tavsiye edilmiş, sahura kalkanların Allah’ın rahmetine ve meleklerin duasına mazhar geleceği belirtilmiş (Müsned, III, 12), sahur yemeği “mübarek gıda” olarak nitelenmiş (Ebû Dâvûd, “? avm”, 17; Nesâî, “?ıyâm”, 25-26). Bütün bu delilleri dinle alan fakihler sahura kalkmanın hükmünün sünnet olduğu kendilerine varmışlardır. Bu bağlamda mendup ve müstehap kelimelerin elinde ise fıkıh kurallarındaki geniş anlama göre olduğu anlaşılmaktadır. Bazı hadislerde ifade edildiği gibi (İbn Mâce, “?ıyâm”, 22) sahurun ​​tutulacak oruca güç yetirebilmek için cevher sağlama amacı taşıdığı açık birlikte sahura kalkan müminin asıl hedefi Hz. Peygamber’in sünnetini yerine getirmek için bu vaktin feyiz ve bereketinden yararlanmaya ve neticede Allah’ın ev sahibiliğini kazanmaya çalışmak olmalıdır.

Sahurun,müslümanların orucunu Ehl-i kitabın orucundan yazdığı bir özelliği ifade eden hadis (Müslim, “?ıyâm”, 46; Ebû Dâvûd, “?avm”, 16; Nesâî, “?ıyâm”, 27; Tirmizî, “?avm) “, 17) açıklanırken bu duruma gelmeyelara önceki ümmetlere göre ulaştığı bir kolay yolu olduğu, sonraki Ehl-i kitap’tan farklı davranarak sahura kalkmanın bu nimetin şükrü sonunda geleceğini belirtir. Sahuru son vaktine kadar uzatma, iftarı ilk vaktinde yapma ve namazda sağ eli sol el üzerine koymanın peygamberlerin özelliklerini bildiği hakkında rivayet (el-Muva??a?, “?a?rü’?-?alât”, 46; Abdullah b. Yûsuf ez-Zeylaî, II, 470) önceki hadislerle çelişirir görünmekle birlikte, -muhtemelen birinci hadisin genel kabul görmesine karşılık ikincisinin rivayetiyle ilgili bulguların bulunmasına ilişkin açıklamalarda bunların uzlaştırılması üzerinde durulmamaktadır. Meselâ Tahâvî ikinci hadise yer vermezken (Şer?u Müşkili’l-âs_âr, I, 417-421) Kâsânî açıklamaya girmeksizin her şeyi nakleder (Bedâ?i?, II, 105). Bu durumla ilgili İbnbidîn’in aktardığı yorumdan da yararlanarak (Reddü’l-mu?târ, II, 420) önceki ilâhî dinlerde sahur uygulaması varken bir süre sonra terkedilmiş olduğu, kısmen ikinci hadiste aslî görünüşe göre ilâhî dinlerdeki hüküm işaret ettiği işgal etti. Buna göre birinci hadiste Resûl-i Ekrem’in kendi dönemindeki yahudi ve hıristiyanları kastetmiş olması muhtemeldir. Şah Veliyyullah’ın sahurda berekete dair hadisten hareketle sahurun ​​faydalarını açıklarken ortaya koyduğu düşünceyi bu yorumlama süresi niteliğindedir: Sahur yemeğiyle bir yandan yürüten oruca dayanmasına yardımcı olacak enerji sağlamak, diğer yandan kullananların daha dindar olma çabasıyla dini zorlaştırmaya ve dinin içerdiği gardiyanlarda düzenlemeye yeltenmeleri önlenmiş olur. Nitekim Hz. Peygamber bizim orucumuzla Ehl-i kitabı orucu arasındaki temel farkın sahur yemeği olduğunu belirtiyor. Bu ifadede Ehl-i kitap dinlerinde tahrifat yaptığına işaret vardır. Onların bu türlere aykırı davranmak dininin aslî şekliyle korumayana zarar anlamı taşır (?üccetullahi’l-bâliga, II, 52). İki hadisin açıklaması uzlaşmak üzere, Resûl-i Ekrem’in kendi ümmetinden açıklamaları şeklinde bir açıklama yapılabilir.

Sahur vakti fakihlerin çoğuna göre gecenin son nemn, bazı Hanefî ve Şâfiîler’e göre son altıda başlangıcıyla tan yerinin ağarması arasındaki zaman dilimidir. Şafak sökmesi veya tan yerinin ağarmasıyla kastedilen ise sabah namazı ve orucun başlangıç ​​vaktinin başlamasıdır (bu vakitle ilgili hadisler ve yorumlar için bk. FECİR). Hz. Peygamber, kendi döneminde İbn Ümmü Mektûm’un okuduğu sabah ezanından önce Bilâl-i Habeşî’nin teheccüd namazına veya oruç için sahura kalkacakları uyandırmak üzere okurken ezanın sahur yemeğine engel olmadığını ifade eden hadisi (Buhârî, “?avm”, 17; Ebû Dâvûd, “?avm”, 18), sahura kalkmayı özendirme yanında sahur yemeğinin kaldırılmasının geciktirilmesinin uygun olduğu anlatım da içerir. Resûl-i Ekrem’in sahur uygulamalarıyla ilgili rivayetler de bunu kalıcı nitelikte olup hemen hepsinden onun sahurunu geçirdikten sonra uzun bir süre meydana gelir (elli âyet kadar okunabilecek bir zaman geçince) sabah namazını kıldırdığı anlaşılmaktadır (Buhârî, “?avm”, 20, “Teheccüd) “, 8; Müslim, “?ıyâm”, 47; Nesâî, “?ıyâm”, 20-22). Bu patlama delillerini değerlendiren fakihler sahuru son vaktine bırakmanın müstehap olduğu görmüşlerdir. Ancak bu hüküm vaktinin gelmesiyle açılmasıyla; vaktinde girme geldiğinde geciktiriliyorsa yiyip içmek mekruh olur (bu hususta karşılaşılabilecek durum bazıların hükümleri için bk. İMSAK; ORUÇ). Fakihlerin çoğuna göre -oruç tutmama kastı yoksa- sahur yemeği oruca niyet etmek yerine geçer; Şâfiî mezhebinde ise sahura kalkmak niyet yerine geçmez.

14 Nisan Cuma İSTANBUL SAHUR VAKTİ NE ZAMAN?

DİYANET İFTAR SAATLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

Osman Demir

Dini Gündem Haberleri

Yorum yapın